Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

SPSZOZ Zdroje ogłasza nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Drukuj

Oferujemy:
1. Stabilne warunki zatrudnienia;
2. Wymiar czasu pracy: praca jednozmianowa (07:25-15:00), pełny etat;
3. Miejsce wykonywania pracy: SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4;
4. Wynagrodzenie : wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy (uzależniony od wysługi lat), wczasy pod gruszą;
5. Możliwość korzystania ze szkoleń i rozwoju zawodowego.

Zakres zadań:
1. Przygotowanie i prowadzenie procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz standardów, instrukcji i regulaminów udzielania zamówień publicznych obowiązujących w SPSZOZ „Zdroje”:
a. opracowywanie, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego,
b. prowadzenie postępowań -czynny udział w pracach komisji przetargowych jako
sekretarz komisji,
c. prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
d. udział w opracowaniu planu zamówień publicznych planowanych na dany rok
kalendarzowy,
e. udział / opracowanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych kierowanego do Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Prowadzenie postępowań zgodnie z procedurą zapisaną w uchwałach Zarządu Województwa na wynajęcie, wydzierżawienie, użyczenie nieruchomości oraz zbycie środka trwałego.
3. Współpraca z Zastępcami Dyrektora, Głównym Księgowym, Działem Prawnym, Kierownikami poszczególnych działów działalności medycznej, pomocniczej, administracyjnej oraz innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji powierzonych zadań.

Wymagania:
1. Wykształcenie: średnie lub wyższe ( preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia), atutem są ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz szkolenia podwyższające posiadane kwalifikacje ;
2. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
3. Doświadczenie: preferowane minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych związane z udzielaniem zamówień publicznych po stronie zamawiającego;
4. Umiejętności organizacyjne, samodzielność działania i dobra organizacja pracy;
5. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
6. Otwartość na stałe dokształcanie się i doskonalenie zawodowe;
7. Biegła obsługa komputera- MS Office ( Word, Excel).

Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY.pdf

 

Sposób składania dokumentów:

1) Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: SPS ZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin Dział Organizacyjny i Zamówień Publicznych lub Dział Kadr i Płac.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/88-06-362 - Kierownik Działu.
2) CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.
3) Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
4) Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.
5) Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (art. 13 ust. 1i2 RODO) dla
kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy o pracę

Administrator danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4; tel. centrala: 91 88 06 250, 91 88 06 200, fax: 91 88 06 203, e-mail: szpital@szpital-zdroje.szczecin.pl

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych
1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 i wyłonienia kandydata, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
2. Szpital będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną, dobrowolną zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna, dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres najbliższych 12 miesięcy. Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz wykonawcy świadczący usługi na rzecz SPSZOZ „Zdroje”.

Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych;
2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
3. kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych SPSZOZ „Zdroje” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4. Dane teleadresowe Inspektora Ochrony Danych:
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, budynek Administracji (poziom -1, pok. 016) nr tel. 91 88 06 305; email:iod@zoz-zdroje.pl

Przywoływane akty prawne
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (dalej: RODO);
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

« powrót
Data utworzenia dokumentu: 11.05.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: Karolina Węgielska
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 13.05.2020 08:17
Data i godzina publikacji: 11.05.2020 09:29
Opublikowane przez: Karolina Węgielska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej