Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Praca - zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku inspektor ds. płac w Dziale Kadr i Płac

Drukuj

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku inspektor ds. płac w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ulicy Mącznej 4.
1. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat
2. Wykształcenie: wyższe, preferowane ekonomiczne,
3. Główne zadania:
• obsługa płacowa zatrudnionych pracowników
• naliczanie wynagrodzeń z umowy o pracę, umów cywilno-prawnych oraz sporządzanie list płac
• naliczanie świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa
• sporządzanie dokumentacji płacowej w tym sprawozdań do GUS i innych instytucji według bieżących potrzeb
4. Wymagania pożądane:
• doświadczenie na podobnym stanowisku
• dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych,
• umiejętność pracy w zespole
• dobra organizacja czasu pracy
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
5. Wynagrodzenie: do uzgodnienia - w zależności od posiadanych kwalifikacji
6. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg zatrudnienia,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie przekazanych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
• w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez SPSZOZ „Zdroje” oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szpital, przez okres najbliższych 9 miesięcy,
• oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” mogą być zawarte w liście motywacyjnym - załącznik nr 1.
7. Sposób składania dokumentów:

1) Dokumenty należy składać osobiście w Dziale Kadr i Płac (pawilon 11 pok. nr 21), przesłać na adres a.marszalek@zoz-zdroje.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Mącznej 4, 70-780 Szczecin (z dopiskiem Dział Kadr i Płac).
2) Termin składania ofert: do 21.12.2018 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Działu Kadr i Płac SPS ZOZ „Zdroje”.
3) CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.
4) Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
5) Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.
6) Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

4. Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (art. 13 ust. 1i2 RODO) dla kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy o pracę

Administrator danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4; tel. centrala: 91 88 06 250, 91 88 06 200, fax: 91 88 06 203, e-mail: szpital@szpital-zdroje.szczecin.pl

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych
1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2 i wyłonienia kandydata, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
2. Szpital będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną, dobrowolną zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna, dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres najbliższych 12 miesięcy. Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz wykonawcy świadczący usługi na rzecz SPS ZOZ „Zdroje”.

Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych;
2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
3. kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych SPS ZOZ „Zdroje” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4. Dane teleadresowe Inspektora Ochrony Danych:
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, budynek Administracji (poziom -1, pok. 016) nr tel. 91 88 06 305; email:iod@zoz-zdroje.pl

 

« powrót
Data utworzenia dokumentu: 16.11.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: Karolina Węgielska
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 03.12.2018 09:26
Data i godzina publikacji: 16.11.2018 12:36
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej