Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Konkurs ofert na świadcznenia zdrowotne

Drukuj

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.03.2022 r. maksymalnie do 28.02.2027 r.


Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności, w ramach pełnienia dyżurów medycznych oraz koordynowanie pracy personelu w:

1. Oddziale Chorób Wewnętrznych z Izbą Przyjęć/SOR oraz poradniami;
2. Oddziale Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii z SOR oraz poradniami;
3. Oddziale Okulistycznym z Izbą Przyjęć/SOR oraz poradniami;
4. Oddziale Chirurgii dziecięcej, Ortopedii i Urologii z pododdziałem Centrum Leczenia Oparzeń z Izbą Przyjęć/SOR oraz poradniami;
5. Oddziale Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii, z Izbą Przyjęć/SOR oraz poradniami;
6. Klinice Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć z Izbą Przyjęć/SOR i poradniami;
7. Oddziale Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii z Izbą Przyjęć/SOR oraz poradniami;
8. Oddziale Położnictwa i Ginekologii z pododdziałem patologii ciąży z Izbą Przyjęć/SOR oraz poradniami;
9. Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej z Izbą Przyjęć/SOR oraz poradnią;
10. Oddziale Urologicznym z Izbą Przyjęć/SOR oraz poradnią;
11. Poradni Medycyny Sportowej;
12. Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym;
13. Poradni Endokrynologiczno – Ginekologicznej.

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 25.01.2022 r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 015 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 015 do dnia 09.02.2022 r. do godz. 10.00.

Kryteriami oceny ofert będą:
1. Doświadczenie w udzielaniu świadczeń.
2. Jakość udzielanych świadczeń.
3. Kwalifikacje oferenta.
4. Cena.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia od 17.02.2022 r. do 25.02.2022 r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

 

« powrót
Data utworzenia dokumentu: 28.01.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Walkiewicz – Zdulska
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 28.01.2022 07:48
Data i godzina publikacji: 28.01.2022 07:48
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej