Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

Drukuj

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.), tj. może nim być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021 r. poz. 430) oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę podmiotu tworzącego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko (załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie na stanowiska dyrektora SPZOZ);
8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem;
9) koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie.
Dodatkowo należy przedłożyć:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);
2) podpisaną przez kandydata klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora SPZOZ);
3) oświadczenie o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępniania informacji publicznej (załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora SPZOZ).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego będą udostępniane kandydatom w formie elektronicznej, po uprzednim zgłoszeniu na adres sekretariatu Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:
sek_wz@wzp.pl.

Oferty należy składać w terminie 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie w dwóch zaklejonych kopertach, z napisem na kopercie zewnętrznej „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie”, na kopercie wewnętrznej zawierającej dokumenty należy umieścić imię i nazwisko kandydata, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania.

Oferty należy przesłać drogą pocztową na adres:
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu, pok. 001 (adres jak wyżej). O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 70-421 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy indywidualnej. Rozmowa indywidualna może odbyć się w trybie zdalnym (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość).

 

« powrót
Data utworzenia dokumentu: 20.04.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Walkiewicz – Zdulska
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 20.04.2023 13:01
Data i godzina publikacji: 20.04.2023 13:01
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej