Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje (konkurs drugi)

Drukuj

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (konkurs drugi)

Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991), tj. może nim być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021 r. poz. 430) oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę podmiotu tworzącego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko (załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie na stanowiska dyrektora SPZOZ).

Dodatkowo należy przedłożyć:
1) koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);
3) podpisaną przez kandydata klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora SPZOZ);
4) oświadczenie o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępniania informacji publicznej (załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora SPZOZ).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego będą udostępniane kandydatom w formie elektronicznej, po uprzednim zgłoszeniu na adres sekretariatu Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: sek_wz@wzp.pl.

Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie w dwóch zaklejonych kopertach, z napisem na kopercie zewnętrznej „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie”, na kopercie wewnętrznej zawierającej dokumenty należy umieścić imię i nazwisko kandydata, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania.

Oferty należy przesłać drogą pocztową na adres:
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu, pok. 001 (adres jak wyżej). O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 70-421 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, w terminie do 40 dni od upływu terminu składania ofert. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy indywidualnej.

 

 

« powrót
Data utworzenia dokumentu: 07.07.2023
Data i godzina publikacji: 07.07.2023 08:46
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej