Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Deklaracja dostępności

Drukuj

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
(W TYM DOSTĘPNOŚCI MEDYCZNEGO PORTALU INFORMACYJNEGO E-REJESTRACJI)

Szanowni Państwo,
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zdroje” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpital-zdroje.pl

Data publikacji strony internetowej Szpitala: 2018-05-18

Data aktualizacji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej “Zdroje” przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.szpital-zdroje.pl spełnia wymagania w 82,69%. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie również do strony internetowej pod adresem: https://erejestracja.szpital-zdroje.pl

Status pod względem zgodności: strona internetowa www.szpital-zdroje.pl jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szpital dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Zadbano o możliwość zmiany wielkości czcionki.
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
Zdjęcia i grafiki w serwisie w znacznej części posiadają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, itp.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

w przypadku problemów z dostępnością serwisu MPI, e-rejestracji prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny z Działem Informatyki Szpitala. Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: informatyka@szpital-zdroje.pl lub telefon kontaktowy 91 88 06 509 lub 91 88 06 398;
w pozostałych przypadkach prosimy o kontakt z Panem Arkadiuszem Jakóbczak, kierownikiem Działu Marketingu, adres poczty elektronicznej: marketing@szpital-zdroje.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 880 6631. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Szpital powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Szpital odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

W Szpitalu „Zdroje” przy ul. Mączna 4:

wejścia do budynków szpitalnych dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, a teren wokół budynków jest utwardzony.
punkt informacyjny zlokalizowany jest w Pawilonie 20 gdzie dostępny jest pracownik, który w razie potrzeby wskaże drogę do właściwego miejsca na terenie placówki oraz uruchamia windę dla osób poruszających się na wózkach.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się we wszystkich ciągach komunikacyjnych ogólnie dostępnych.
Windy w budynkach szpitalnych przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach, a przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem.
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem i zlokalizowane na całym parkingu szpitalnym (28 miejsc).
Osoby z psem asystującym mają pełne prawo wstępu na teren szpitala.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W Poradniach przy ul. Św. Wojciecha 7:

Wejście do budynków poradni dostosowane są dla osób niepełnosprawnych (pochylnia wejście B).
Punkt informacyjny zlokalizowany jest w wejściu B, gdzie pracownik ochrony wskaże drogę do właściwego miejsca na terenie placówki.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się we wszystkich ciągach komunikacyjnych ogólnie dostępnych.
Windy w budynkach poradni przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach, a przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem.
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem na wewnętrznym parkingu poradni (1 miejsce) oraz przed budynkiem (3 miejsca).
Osoby z psem asystującym mają pełne prawo wstępu na teren poradni.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Z poważaniem

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
dr n. med. Łukasz Tyszler

Data utworzenia dokumentu: 11.04.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Jakóbczak
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 11.04.2024 09:40
Data i godzina publikacji: 11.04.2024 09:40
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej