Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Rada Społeczna

Drukuj

Rada Społeczna SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie

W Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz doradczym Dyrektora.
Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawienie Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Szpitala, rozszerzeniem lub ograniczeniem jego działalności;
c) przyznawania Dyrektorowi nagród;
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;
2) przedstawienie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
c) kredytów bankowych lub dotacji;
d) podziału zysku;
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
f) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Szpitala.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania. Po upływie kadencji Rada Społeczna wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

Mandat członka Rady Społecznej wygasa w przypadku:

1) odwołania z pełnienia funkcji członka Rady Społecznej;
2) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji;
3) śmierci;
Członek Rady Społecznej może zostać odwołany w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.
Członek Rady Społecznej jest odwołany w przypadku:
1) cofnięcia rekomendacji przez podmiot zgłaszający kandydata;
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Członkowie Rady Społecznej SPSZOZ „Zdroje”

1) Przewodniczący – Ewa Dudar – przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
2) Członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego – Stefania Biernat
b) przedstawiciele Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:
- Bugajska Beata
- Christowa Czesława
- Dorżynkiewicz Wojciech
- Kalina Teresa
- Kozłowski Adam
- Kurzawa Agnieszka
- Kustosz Olgierd
- Listwoń Łukasz
- Napiwodzka Joanna
- Pobocha Jerzy
- Przepióra Marcin
- Przybylski Artur
- Skierkowska Anna
- Szeliga Cezary
- Urbański Łukasz
- Peregud – Pogorzelski Jarosław
c) Przedstawiciel Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – Jarosław Peregud - Pogorzelski

Data utworzenia dokumentu: 16.06.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Domańska
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 06.12.2022 08:43
Data i godzina publikacji: 10.03.2010 00:00
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej