Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Prawa osób, których dane dotyczą

Drukuj

Szanowni Państwo,

1. SPSZOZ „Zdroje” ułatwia Osobom, których dane osobowe przetwarza realizację przysługujących praw na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)*

2. Szpital może wprowadzić ograniczenia w realizacji praw osób, których dane przetwarza i uznać wnioski za bezzasadne, szczególnie powołując się na przepisy m.in. Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przypadku, gdy realizacja prawa niekorzystnie może wypłynąć na prawa i wolności innych osób (podmiotów danych).

3. Wszelką komunikację w zakresie realizacji praw Szpital podejmuje po ustaleniu tożsamości osoby, której dane dotyczą.

4. Komunikacja w zakresie realizacji praw jest wolna od opłat.

5. W przypadku żądań podejmowanych ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych, Szpital w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, może pobrać dodatkową opłatę lub odmówić podjęcia działań (przy ustaleniu wysokości opłaty uwzględnia się administracyjne koszty udzielenia informacji).

6. Za ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne żądania, które uzasadniają pobranie opłaty bądź odmowę podjęcia działań uznaje się w szczególności skierowane do Szpitala:
1) żądania o informacje częściej niż raz na 3 miesiące, jeżeli zakres danych przetwarzanych przez Szpital bądź inne okoliczności związane z przetwarzaniem nie ulegały zmianie od czasu złożenia poprzedniego żądania;
2) żądania o informacje dzielone sztucznie na kilka lub kilkanaście żądań;
3) żądania szczególnego, niestandardowego formatu odpowiedzi;
4) żądania udzielenia odpowiedzi w języku innym niż polski.

7. Za ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne żądania osoby, które uzasadniają odmowę ich zrealizowania uznaje się w szczególności żądanie informacji, których przekazanie spowodowałyby nieuprawnione ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy prawnie chronionej lub danych osobowych innych podmiotów danych.

8. Szpital każdorazowo uzasadni i poda do wiadomości osoby zgłaszającej żądanie przyczyny pobrania dodatkowej opłaty lub odmowy podjęcia działań poprzez wskazanie, dlaczego w jego ocenie żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne.

9. Szpital bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem złożonym na podstawie art. 15–22 RODO.

10. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań termin może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

11. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba, że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

12. Jeżeli Szpital nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

13. Szpital udziela informacji na piśmie.

14. Żądania w zakresie realizacji praw na mocy art. 15-21 RODO można składać bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych.

Informacje teleadresowe:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
ul. Mączna 4; 70-780 Szczecin, z dopiskiem ”Inspektor ochrony danych”
nr tel. 91 8806305, e-mail: iod@zoz-zdroje.pl

lub w Kancelarii Szpitala SPSZOZ „Zdroje”. Informacje teleadresowe:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
ul. Mączna 4; 70-780 Szczecin,
nr tel. 91 8806222, e-mail: sekretariat@zoz-zdroje.pl

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych.


Szczecin, dn. 25.05.2018r.

Data utworzenia dokumentu: 22.07.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Walkiewicz – Zdulska
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 22.07.2019 14:46
Data i godzina publikacji: 22.07.2019 00:00
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej