Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Monitoring wizyjny w SPSZOZ "Zdroje"

Drukuj

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV) w SPSZOZ „Zdroje”
ORAZ ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)* oraz art. 222 § 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000) informujemy Osoby obserwowane, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala. NIP: 955-14-89-094, REGON: 00029141100026, KRS: 0000003172
tel. centrala: 91 88 06 250, 91 88 06 200, fax: 91 88 06 203
e-mail: szpital@szpital-zdroje.szczecin.pl


2. Monitoring wizyjny wprowadzony został w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a w szczególności zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów, dozoru nad mieniem, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych w Szpitalu; zapobiegania incydentom oraz wspomagania kontroli dostępu.


3. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej tj. art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) RODO; art. 18e ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz uprawnienia wynikającego z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.


4. Szpital wdrażając system monitoringu wizyjnego starał się zachować równowagę dotyczącą proporcji między prawem do prywatności człowieka, a ogólnym interesem podmiotu leczniczego. Ta zasada stała się podstawą m.in. do opracowania Regulaminu Systemu Monitoringu Wizyjnego. Regulamin systemu monitoringu wizyjnego to jeden ze środków o charakterze organizacyjnym, za pomocą którego SPSZOZ „Zdroje” wykazuje zgodność przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


5. Rejestracji i zapisowi danych podlega wyłącznie obraz. Obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce – w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych (z wyłączeniem przypadków określonych w przepisach prawa). Identyfikacja zarejestrowanej osoby jest celem wtórnym - i to tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do podjęcia określonych działań dochodzeniowo śledczych (z wyłączeniem przypadków określonych w przepisach prawa).


6. Wszystkie strefy monitorowane są oznaczone. W Szpitalu stosuje się informowanie warstwowe (poszczególne tablice informacje/informacje mają określony poziom szczegółowości). Niezależnie od informacji w formie tekstowej, w Szpitalu umieszczone są piktogramy kamery, które są graficznym znakiem informującym o stosowaniu monitoringu w danej przestrzeni. Informacje nie wskazują/nie określają precyzyjnie monitorowanego obszaru, oznacza to, że zasięg informacyjny dotyczy najbliższego jej otoczenia.


7. W Szpitalu obowiązuje zakaz stosowania monitoringu wizyjnego w obszarach objętych szczególną ochroną prywatności. Za obszary objęte szczególną ochroną prywatności uznaje się miejsca, w których stosowanie monitoringu mogłyby naruszać godność człowieka oraz inne dobra osobiste, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, np. pokoje biurowe, obszary wypoczynku, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia przeznaczone do celów sanitarnohigienicznych (z wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych do izolacji na podstawie art. 18e ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, pomieszczenia udostępniane zakładowym organizacjom związkowym, szatnie, itp.
Zgodnie z art. 18 e ustawy o ochronie zdrowia psychicznego obraz z monitoringu pomieszczeń przeznaczonych do izolacji lub ich części (przeznaczonych do celów sanitarnohigienicznych) jest przekazywany w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych części ciała ludzkiego oraz intymnych czynności fizjologicznych.


8. W Szpitalu obowiązuje zakaz stosowania atrap kamer monitoringu.


9. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:
1) art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, od 7 do max. 90 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
2) § 18e ust. 6 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zapis z monitoringu przechowuje się przez okres, co najmniej 12 miesięcy od dnia jego zarejestrowania, nie dłużej jednak niż przez 13 miesięcy od dnia jego zarejestrowania, o ile nie zostanie on zabezpieczony jako dowód w sprawie w przypadku toczącego się postępowania.
Po upływie terminu przechowywania zapis usuwany jest automatycznie poprzez nadpisanie kolejnym zapisem w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie.


10. Odbiorcami danych przetwarzanych w CCTV (nagrań z monitoringu) są wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na mocy obowiązującego prawa, wykonawcy na podstawie zawartych umów w zakresie niezbędnym do ich realizacji, np. firmie chroniącej obiekt.


11. Osoba objęta monitoringiem ma prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnieniem, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.


12. Prawa osób objętych monitoringiem obejmują m.in.:
1) prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
2) prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
3) prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
4) prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
5) prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas; w granicach określonych przepisami prawa.

13. Osoba objęta monitoringiem ma prawo:
1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
2) kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych SPSZOZ „Zdroje” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z wykonywaniem praw przysługujących na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz sprawach związanych z ogólnymi zasadami funkcjonowania monitoringu w SPSZOZ „Zdroje”.
3) Dane teleadresowe Inspektora Ochrony Danych:
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, budynek Administracji (poziom -1)
nr tel. 91 88 06 305; email:iod@zoz-zdroje.pl

14. Ze względu na specyfikę videomonitoringu realizacja uprawnień osoby obserwowanej może wiązać się z koniecznością przedstawienia przez nią informacji o sytuacjach, w których mogła znaleźć się w obszarze działania systemu monitoringu (może to obejmować okresy czasu, sytuacje, w których uczestniczyła, szczegóły ubioru bądź inne istotne okoliczności).

15. Każdy wniosek osoby obserwowanej rozpatrywany jest indywidualnie. Szpital może uznać wniosek za bezzasadny, szczególnie powołując się na przepisy m.in. Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz w przypadku, gdy realizacja prawa niekorzystnie może wypłynąć na prawa i wolności innych osób (podmiotów danych).

16. Dyrekcja Szpitala ma świadomość, że wszystkie działania mogące wpływać na prawo do prywatności w życiu osobistym powinny być prowadzone z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. „każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia (…)”,dlatego też obowiązkiem Statutowym Szpitala jest realizowanie konstytucyjnego oraz ustawowego prawa do ochrony prywatności, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w działalności Szpitala.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
Dr n. med. Łukasz Tyszler

Szczecin, dn. 24.09.2018r. /wersja 2.0

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dokument z dnia: 22.07.2019
Autor modyfikacji: Sylwia Walkiewicz – Zdulska
Ostatnia modyfikacja: 22.07.2019
Publikacja dnia: 22.07.2019
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej