Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Deklaracja Dyrektora SPSZOZ "Zdroje"

Drukuj

 DEKLARACJA DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”

1. Mając świadomość znaczenia bezpieczeństwa informacji, prawa do prywatności i ochrony danych osobowych przetwarzanych w SPSZOZ „Zdroje” zapewniam, że podejmowane działania dążą m.in. do:
1) zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informacyjnych, w tym szczególnie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
2) przetwarzania danych osobowych z godnością i poszanowaniem praw i wolności osób, których dane dotyczą,
3) minimalizowanie ryzyka/zapobieganie incydentom bezpieczeństwa i naruszeniom ochrony danych osobowych.

2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia Szpital wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa.

3. Bezpieczeństwo informacji w Szpitalu rozumie się jako część całościowego systemu zarządzania, oparte na podejściu wynikającym z ryzyka, odnoszące się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia działań.

4. W celu udokumentowania przedmiotowych zasad w SPSZOZ „Zdroje” opracowano i wdrożono:

DOKUMENTY
SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

m.in. jako jeden ze środków o charakterze organizacyjnym, za pomocą którego SPSZOZ „Zdroje” wykazuje zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) -RODO.

5. Postanowienia zawarte w dokumentach obowiązują wszystkie osoby zatrudnione w SPSZOZ „Zdroje”, mające dostęp do danych, informacji podlegającej ochronie [w tym odpowiednio: w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, zadań, pełnioną funkcją, realizacją umowy, obowiązków pracowniczych, bądź zadań zleconych przez lub na rzecz w SPSZOZ „Zdroje”], bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu oraz zajmowane stanowisko.

6. Bezpieczeństwo informacji (w tym ochrona danych osobowych) w SPSZOZ „Zdroje” to ciągły proces, a nie stan. Podejście procesowe do zarządzania bezpieczeństwem jest powszechnie obowiązującym standardem, którego celem jest osiągnięcie coraz wyższej efektywności prowadzonych działań, poprzez ciągłe doskonalenie i zachowanie szczególnej staranności w realizacji przedsięwzięć dotyczących ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Z poważaniem

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
dr n. med. Łukasz Tyszler


Wersja 2.0. 25.05.2020 r.

Data utworzenia dokumentu: 22.07.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: Beata Remecka
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 12.12.2022 09:09
Data i godzina publikacji: 22.07.2019 00:00
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej