Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Deklaracja Dyrektora SPSZOZ "Zdroje"

Drukuj

 

DEKLARACJA DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”

1. Mając świadomość znaczenia prawa do prywatności i ochrony danych osobowych przetwarzanych w SPSZOZ „Zdroje” zapewniam, że podejmowane działania dążą do:
1) zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informacyjnych, w tym szczególnie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
2) przetwarzania danych osobowych z godnością i poszanowaniem praw i wolności osób, których dane dotyczą,
3) zminimalizowania ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wdrożono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa.

3. Bezpieczeństwo przetwarzania rozumie się jako część całościowego systemu zarządzania, oparta na podejściu wynikającym z ryzyka, odnosząca się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia działań.

4. W celu udokumentowania przedmiotowych zasad w SPSZOZ „Zdroje” opracowano i wdrożono:

DOKUMENTY BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA
I OCHRONY PRYWATNOŚCI

jako jeden ze środków o charakterze organizacyjnym, za pomocą którego SPSZOZ „Zdroje” wykazuje zgodność przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Postanowienia zawarte w dokumentach obowiązują wszystkie osoby zatrudnione w SPSZOZ „Zdroje”, mające dostęp do danych, informacji podlegającej ochronie [w tym odpowiednio: w związku z wykonywaniem zadań, pełnioną funkcją, realizacją umowy, obowiązków pracowniczych, bądź zadań zleconych przez lub na rzecz w SPSZOZ „Zdroje”], bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu oraz zajmowane stanowisko.

6. Bezpieczeństwo przetwarzania danych w SPSZOZ „Zdroje” to ciągły proces, a nie stan. Podejście procesowe do zarządzania bezpieczeństwem jest powszechnie obowiązującym standardem, którego celem jest osiągnięcie coraz wyższej efektywności prowadzonych działań, poprzez ciągłe doskonalenie i zachowanie szczególnej staranności w realizacji przedsięwzięć dotyczących ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
dr n. med. Łukasz Tyszler


Szczecin,dn. 25.05.2018r.

Dokument z dnia: 22.07.2019
Autor modyfikacji: Sylwia Walkiewicz – Zdulska
Ostatnia modyfikacja: 22.07.2019
Publikacja dnia: 22.07.2019
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej